• Nieuws

Centrale Eindtoets, sponsorloop, Talententent, Movelab, Studio Lidwina, vacature voorzitter OV, Zomerfeest

De meivakantie, Hemelvaartsdag en het Pinksterweekend...Zoveel vrije dagen gehad in mei!
We hopen dat jullie heerlijk hebben kunnen genieten van al deze vrije en vele zonnige dagen.
Met deze nieuwsbrief nemen wij jullie weer mee in allerlei zaken die in en rondom de school spelen. 

 

DE LAATSTE CENTRALE EINDTOETS

In 2023 maken alle basisschoolkinderen in groep 8 weer de Eindtoets groep 8. Alle basisscholen zijn wettelijk verplicht om een eindtoets af te nemen.
In het verleden was dat vrijwel altijd de Cito Eindtoets van de maker van de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem. In de loop van de tijd zijn er echter meerdere eindtoetsen ontwikkeld. Alle eindtoetsen moeten aan dezelfde inhoudelijke eisen voldoen.

Wij hebben gekozen voor de Route 8 Eindtoets. Dit is een digitale, adaptieve toets. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en andersom. De beter presterende leerlingen slaan de makkelijke vragen over, zodat zij ook voldoende uitdaging ervaren. De toets is dus voor iedere leerling anders. Er zijn geen open vragen. De toets duurt maar 2 à 3 uur en kan op 1 dag gemaakt worden.

Het resultaat wordt uitgedrukt in een standaardscore die maximaal 300 kan zijn. Voor onze school was de gemiddelde standaardscore 226. De inspectie heeft de landelijke norm nog niet vastgesteld, maar de afgelopen twee jaren was de landelijke norm 200. De verwachting is dat de norm niet veel hoger zal komen te liggen. Al met al een mooie score voor onze leerlingen!

Inmiddels weten de leerlingen op welke school zijn geplaatst. Hieronder ziet u de uitstroom naar schoolsoort.

VWO: 36
HAVO/VWO: 13
HAVO: 8
VMBO-T/HAVO: 5
VMBO-T: 3
VMBO-K: 3
VMBO-B/K: 1
VMBO-B: 3

Vanaf volgend schooljaar de Doorstroomtoets
Volgend jaar krijgen de leerlingen van groep 8 een nieuwe doorstroomtoets in plaats van de bekende centrale eindtoets. Met de invoering van een verplicht wettelijk voorlopig advies in groep 8 in januari 2024 komt het voorlopig advies in groep 7 dit schooljaar te vervallen.

Om ouders en leerlingen toch te informeren over de mogelijkheden in het VO, zal daarvoor dit schooljaar een oriënterend gesprek VO tijdens de rapportgesprekken in groep 7 worden gehouden. In het oriënterend gesprek VO worden de resultaten/werkhouding besproken, aangevuld met een doorstroomperspectief. Dit oriënterend gesprek heeft een open karakter en creëert een gelegenheid voor leerlingen en ouders om hun verwachtingen uit te spreken over de vervolgloopbaan van de leerling.

Pas in januari 2024 volgt dan het voorlopig advies. Het uiteindelijke definitieve advies wordt in maart 2024 gegeven. We zullen de ouders tzt informeren.

Nieuwe toetsen Leerling in Beeld
Naast de doorstroomtoets worden ook de gewone Citotoetsen uit de markt gehaald en vervangen door de landelijke genormeerde toetsen van Leerling in Beeld. Dit alles zal in januari/februari 2024 pas aan de orde zijn.


SPONSORLOOP 2023

Na een gedwongen pauze van 3 jaar kunnen we eindelijk onze jaarlijks sponsorloop hervatten, met een werkgroep van de Hofkerk in samenwerking met de Lidwinaschool.

Onze kinderen lopen opnieuw samen voor de kinderen van de school in Bukra Ahla, een vluchtelingenkamp in Beirut, Libanon voor vrouwen en kinderen uit Syrië. Deze school wordt gerund door een NGO in Brussel: SBOverseas, www.sboverseas.org ! ‘We are very hungry for learning’ staat er op een poster in de school van Bukra Ahla.

WAAR: Café Restaurant Polder, Science Park 201, 1098 XH Amsterdam  WANNEER: Zaterdagmiddag 17 juni 2023 tussen 13.00 en 16.00 uur.

Het is een activiteit van kinderen vόόr kinderen. De werkgroep organiseert dit in overleg met de Lidwinaschool.
Voor de kinderen van 4 tot en met 7 jaar is er een kleine route en voor de kinderen vanaf 8 jaar is er een grote route.
Als je meedoet kun je hier je Sponsorlooplijst downloaden. 

En de eigenaren van Café Restaurant Polder zijn bereid om ons weer te steunen, met ruimte en limonade voor de kinderen! De kinderen lopen dan in het Science Park, waar ze veilig en zonder autoverkeer kunnen lopen (of rennen).

En als buren, vriendjes of bekenden willen meelopen, van harte welkom! Hoe meer kinderen meedoen hoe meer andere kinderen we kunnen helpen!

Als u vragen hebt of van tevoren wilt aanmelden, kunt u contact nemen via ons e-mail adres.
Aanmelding NIET verplicht, maar is wel prettig voor de organisatie.

Met vriendelijke groet,
Namens de Werkgroep Sponsorloop Bukra Ahla: Erika van Hove, Ari van Buuren en Jaap van de Meij

 

TALENTENTENT

Talententent (Dynamo) stopt volgend schooljaar. Vanuit de gemeente krijgen wij als school al jaren de mogelijkheid om kinderen na schooltijd mee te laten doen aan diverse leuke activiteiten/cursussen in het kader van brede talentontwikkeling. Dit is gratis voor kinderen met een stadspas. Andere kinderen betalen voor deze activiteiten. Helaas heeft de gemeente volgend jaar minder geld beschikbaar en wordt het aanbod van de Talententent alleen nog aangeboden op scholen met een hoog leerlinggewicht. Dit wordt berekend aan de hand van opleidingsniveau ouders, land van herkomst ouders, verblijfsduur in Nederland van moeder, en hoeveel gezinnen er in de schuldsanering zitten. Onze school heeft een laag leerlinggewicht en komt niet meer in aanmerking, ook al zijn er bij ons op school ook kinderen die van dit aanbod gebruik zouden willen maken. Wij vinden dit heel jammer voor onze leerlingen en ook voor de mensen van de Talententent die al jaren aan onze leerlingen lesgeven. Wij onderzoeken momenteel of we op een andere manier na schooltijd leuke activiteiten kunnen bieden. Het is hierbij wel belangrijk dat we dan ook leerlingen van ouders die minder geld hebben, kunnen laten meedoen. Wordt vervolgd….”
 

MOVELAB Vector illustration of Cartoon boy standing on his hands

Talententent stopt ermee maar Movelab blijft!

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zet Movelab de Creative Danslabs voor kinderen van groep 1 t/m 5 zelfstanfdig voort als naschoolse activiteit voor onze leerlingen. Zie het lesaanbod beneden! Kinderen met een Stadspas krijgen deze activiteit gratis en wordt 25% korting voor broertjes/ zusjes toegepast. De organisatie, aanmelding, betaling en communicatie loopt rechtreeks via Movelab . Wil jouw kind dansen? Boek Nu!

Met dansende groeten,

Monica Antezana - Movelab Dance Centre
mail / 06-25348292

Lesaanbod

Creatieve DansLabs voor:
Groep 1, 2, 3 Lidwina de Hoeve: woensdag 12:30-13:15u
Groep 4, 5 Lidwina de Hoeve: woensdag 13:15-14:00u
Groep 1, 2, 3 Dalton De Meer: woensdag 15:00-15:45u
Groep 1, 2 Dalton De Meer: vrijdag 15:15-16:00u
Groep 3, 4, 5 Dalton De Meer: vrijdag 16:00-16:45u

 

 studio Lidwina

Net voor de voorjaarsvakantie was ‘ie er dan: de eerste echte schoolkrant van de kinderen van de Lidwinaschool. Met onder meer een diepte-interview met meester Sebastiaan, een pakkende brief aan burgemeester Femke Halsema, een inspirerend visstick-recept en vele ingewikkelde raadsels waar we de hele vakantie op hebben moeten puzzelen.

We hebben heel veel positieve reacties gekregen van ouders en kinderen. Zo’n krant willen we dus natuurlijk vaker gaan maken. Maar… met de vorige editie zijn we nog niet volledig uit de kosten gekomen. We maken per editie zo’n 553 euro aan drukkosten. Daarom vragen we jullie om een bijdrage.

Het steunen van de schoolkrant kan op twee manieren:

1.     Je kunt een tikkie overmaken met deze code QR . Een paar euro is al prima, meer mag natuurlijk ook.
Dan weten we dat we de schoolkrant voorlopig kunnen blijven maken. Onze advies abonnementsprijs is 2,50 per krant per leerling, hiervan gaat 1 euro naar drukkosten. En 1,50 euro gaat naar de opstart van Studio Break, dat zijn toffe workshops in de pauze. Plus je draagt ook bij voor ouders die het niet kunnen missen.

We willen benadrukken jouw gift blijft vrijwillig en wordt niet bijgehouden. En elke leerling ontvangt altijd een krant. Studio Lidwina is onafhankelijk van school of de ouderbijdrage en draait dus enkel op de gulle giften van de ouders. 

2.     Je kunt een advertentie kopen in de volgende schoolkrant. Stel, je hebt een bedrijf of winkel waar iedereen van de Lidwinaschool van moet weten. Dan stuur je een mail naar Stella van der Baan waarin je kort (in kernwoorden) iets vertelt over je bedrijf . Voor 25 euro tekent een leerling dan een advertentie en die advertentie gaat mee in de volgende schoolkrant van juli 2023. Uiteraard krijg je de advertentie voor plaatsing nog even te zien. Als je liever zelf een advertentie aanlevert, kan dat natuurlijk ook. Let wel: de schoolkrant heeft een uniek bereik van zo’n 561 leerlingen, 800 ouders en 60 docenten/ondersteunend personeel.
Mocht je willen adverteren, laat het dan voor 12 juni a.s. weten aan ons. Veel dank alvast en we kijken uit naar alle creatieve bijdragen van de leerlingen voor in de tweede editie.
Groeten van Studio Lidwina

 

VACATURE VOORZITTER

Word jij de nieuwe voorzitter van de Oudervereniging? Ben jij een praktische teamplayer die zich betrokken voelt bij onze school? Dan is de rol van voorzitter van de Oudervereniging iets voor jou!

De Oudervereniging (OV) is draagt zorg voor alle feestelijkheden op Lidwina. Gezellige schoolactiviteiten als het Paasontbijt, Sinterklaas en de disco voor de bovenbouw worden georganiseerd door een team van 11 enthousiaste ouders, die als een zelfsturend team zorgen dat alles op rolletjes loopt. Iedereen levert als vrijwilliger de bijdrage die op dat moment past in zijn of haar agenda en als voorzitter geef je daar waar nodig sturing aan. De OV vergadert ongeveer 5x per jaar. De voorzitter maakt de agenda en zit de vergadering voor. Daarnaast stem je af en toe af met de schoolleiding over de samenwerking en de voortgang van de activiteiten. Samen met het hele team zorg je ervoor dat de geplande activiteiten op tijd worden voorbereid en natuurlijk zo goed en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Qua tijdsbesteding kost het gemiddeld totaal één dag per maand (verspreid over meerdere momenten), die je kunt inplannen op de momenten dat het jou goed uitkomt. Onze huidige voorzitter vertrekt aan het eind van dit schooljaar. We zijn daarom op zoek naar iemand die deze leuke rol bij de start van het nieuwe schooljaar wil oppakken. Vragen of belangstelling?
Mail hier of bel de huidige voorzitter Marinja op 06-30131119

 

ZOMERFEEST flyer zomerfeest

Vandaag hebben de kinderen een flyer mee naar huis gekregen over het Zomerfeest.
Dit jaar is het thema: Lidwina's Pyjama Party!
We hopen alle ouders en kinderen te zien op vrijdagmiddag 7 juli!

 

FORMATIE / VAKANTIEROOSTER 2023-2024

We zijn nog bezig met de formatie en dit is een zorgvuldig proces. We krijgen verzoeken van ouders met hun voorkeuren, maar zoals jullie vast zullen begrijpen gaan we hier niet in mee. We willen jullie dan ook vragen om vertrouwen te hebben en we zullen op 30 juni de formatie en het vakantierooster delen met iedereen, zodat iedereen tijdens het rapportgesprek in de eerste week van juli weet wie volgend jaar zijn/haar juf of meester is.
Wat we al wel kunnen vertellen is dat we de vaste vakanties vanuit het ministerie aanhouden, maar dat de studiedagen en overige vrije dagen nog gepland worden.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Sebastiaan van Huet & Baukje Teertstra
Directie Lidwinaschool

P.S. Als je vragen het, dan kun je altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor je.