Groep 1 t/m 7: € 225,- inclusief het schoolreisje
Groep 8: € 225,- inclusief het driedaagse schoolkamp

Heeft je kind een stadspas?
Laat deze scannen bij de administratie. De gemeente Amsterdam draagt dan zorg voor de betaling van een deel van de ouderbijdrage (en meer hoef je niet te betalen).

Waaraan besteden wij jullie vrijwillige bijdrage aan?
Identiteit van de school, extra inzet vakleerkrachten, diversiteit, wereldburgerschap, schoolreizen, cultuur, sport en beweging en materiaal. Dankzij de ouderbijdrage kunnen wij aandacht blijven besteden aan kunst & culturele vorming. Hierbij valt te denken aan theater- en museumbezoek, sporttoernooien, kleine toneelprojecten of de afsluitende voorstellingen. De directie vindt deze activiteiten belangrijk omdat ze bijdragen aan de vorming van leerlingen. Hier draagt de school bij in de kosten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Activiteiten die worden georganiseerd door de oudervereniging (OV) De activiteiten die de OV organiseert, worden door de directie betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Hierdoor kan de OV veel leuke activiteiten organiseren, zoals de sportdag, het kerstfeest en ons spetterende Zomerfeest, die betaald worden met de vrijwillige ouderbijdrage.

Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra  curriculaire activiteiten. Echter: de ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.