De basisvaardigheden

Voor taal, lees- en rekenonderwijs gebruiken we moderne methodieken. Alle kinderen doen mee aan de instructie van de leerkracht. Daarna gaan ze zelfstandig aan de slag met de verwerking van de stof. Goed zelfstandig kunnen werken is een belangrijke vaardigheid voor hun ontwikkeling.

Wij leren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Dat geeft de leerkracht tijd om aan kinderen die het moeilijk vinden extra uitleg te geven. Niet alleen in de groep, maar dit gebeurt ook buiten de klas door een onderwijsassistent of remedial teacher.

Kinderen die het (te) makkelijk vinden dagen wij uit met extra lesstof op maat. De meer- en hoogbegaafde kinderen screenen wij voor de Plusgroep.

Thematisch onderwijs

In alle groepen wordt wereldoriëntatie in thema’s aangeboden, zoals de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. We maken gebruik van een lesmethode die aansluit bij de beleving van de kinderen.

Neem het thema ‘een eigen plek’. Mensen zijn bouwers, maar iedereen woont verschillend. Waarom eigenlijk? En wat komt er allemaal bij kijken bij het bouwen van een huis? Hoe ziet jouw ideale huis eruit?

Aan de hand van teksten en filmpjes doen de kinderen nieuwe kennis op en gaan ze zelf op zoek naar antwoorden. De leerkracht leert ze goede onderzoeksvragen te formuleren en geeft ze handvatten om goed onderzoek te doen en de uitkomst te presenteren.

Bewegingsonderwijs

Bewegen, spelen, sporten, gymmen; voor kinderen maakt het niet uit hoe we het noemen, zolang de lessen maar worden gegeven door enthousiaste en inspirerende vakleerkrachten. En die hebben we op de Lidwinaschool. Zij zorgen ervoor dat iedereen veel leert en plezier heeft in de gymzaal. Alle groepen krijgen 2 uur per week gymles van de vakdocent, op beide locaties zijn gymzalen aanwezig. 

We leren ze goed met een bal omgaan, zwaaien aan de ringen, koprol, handstand, tikspelletjes, alles komt aan bod. Maar gym is meer dan technische vaardigheden. Hoe ga je om met winst en verlies? Hoe speel je samen trefbal zodat iedereen het leuk heeft? Durf je je dansmoves te laten zien in een dansles? Kun jij je grens verleggen bij het springen van een tipsalto?

Daarnaast stimuleren we kinderen lid te worden van een sportvereniging. Trainers geven door het jaar heen clinics op onze school om hun sport te promoten. Judo, schoonspringen, beachvolleybal, tennis, kickboksen, dansen… het brengt kinderen op ideeën en er is voor ieder wat wils.

Tafeltennis is populair op de Lidwina. Jaarlijks hebben we in groepen 6 t/m 8 het Choco-tafeltennistoernooi en in de pauze is ‘rond de tafeltennistafel’ al sinds mensenheugenis een favoriet spelletje op ons schoolplein.

Kunstzinnige vorming

Onze school is een plek waar kinderen mogen ontdekken en leren onderzoeken. Op creatief vlak  sluiten we zoveel mogelijk aan bij thema’s en werken we nauw samen met Stichting Kunsteducatie De Rode Loper. Zij bieden een gevarieerd aanbod rond creativiteit en verbeelding. 

Na schooltijd bieden de workshops van de Talententent van Dynamo basisschoolkinderen in Amsterdam  creatieve activiteiten aan om zo hun eigen talenten te ontdekken.  

ICT vaardigheden

We leren onze kinderen op een verantwoorde en kritische manier om te gaan met digitale middelen en media. Hoe gebruik je een Chromebook? Hoe zoek en verwerk je informatie tijdens een thema? Hoe ga je kritisch om met sociale media? Hoe maak je onderscheid tussen feit en fictie op internet? Dit doen we niet in aparte lessen maar maakt onderdeel uit van onze dagelijkse praktijk.

Het schoolteam gebruikt ICT niet alleen voor de organisatie van het werk, maar ook als didactisch hulpmiddel in de klas. Wij geloven dat ICT-vaardige leerkrachten kinderen verder kunnen helpen bij het aanleren van digitale vaardigheden. Daar investeren wij in.

Leerlingenraad

De leerlingenraad op de Lidwinaschool bestaat uit 12 leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. De verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de leraar geregeld. Tijdens de vergaderingen is er een leerkracht aanwezig die een coachende rol heeft.  De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De leerlingenraad komt ongeveer om de 6 weken bij elkaar.

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het is dus niet een aparte schoolsoort, maar passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Het doel van passend onderwijs is te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, en dat er geen leerlingen meer thuiszitten. Verwacht je dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de schoolleiding: stlidwina.directie@askoscholen.nl

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke ondersteuning en zorg wij kunnen bieden. 

Prestaties en toetsen

Het blijft natuurlijk altijd spannend: hoe doet je kind het op school? Op onze school word je volop geïnformeerd over de belevenissen en vorderingen van je kind. En je bent natuurlijk altijd in de gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht

Veel ouders maken zich zorgen om het flinke aantal toetsen in het onderwijs. En dan met name om de prestatiedruk die daarbij komt kijken. Ouders zien dat daardoor andere talenten van hun kind onderbelicht blijven en er te weinig aandacht is voor meer brede ontwikkeling. Wij delen die zorg en vinden dat de persoonlijke ontwikkeling die het kind doormaakt centraal moet staan – en niet de toetsresultaten.

Wij nemen toetsen af om op objectieve wijze de leerprestaties van de kinderen te volgen en de voortgang van ons onderwijs te monitoren en af te stemmen. Daarnaast kijken we ook naar hoe kinderen zich op andere gebieden ontwikkelen. Bijvoorbeeld: of kinderen prettig met elkaar omgaan en hoe de motivatie en werkhouding zijn. Als je meer wil weten over hoe wij observeren en toetsen, neem dan contact op met de intern begeleiders. 
Britt Zeeman, locatie Linnaeushof
britt.zeeman@askoscholen.nl

Monique Out, locatie Hoeve 
m.out@askoscholen.nl